Algemene Voorwaarden

Van Geelen BV

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Geelen B.V., en tevens voor dochter- en zusterondernemingen van voornoemde vennootschappen, allen hierna te noemen Van Geelen, met een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door Van Geelen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden éénmaal is overeengekomen, zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen Van Geelen en de wederpartij.

1.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Van Geelen en de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Aan de door Van Geelen uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 De wederpartij is eerst gebonden aan de overeenkomst , indien en voor zover door haar een schriftelijke orderbevestiging is verzonden, dan wel zodra Van Geelen een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 3. Levering

3.1 De door Van Geelen opgegeven levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen, middels een orderbevestiging:

  • de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
  • de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.;
  • de dag dat de eventueel bedongen vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven, ontvangen is.

3.2 De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet van Van Geelen kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.

3.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.

3.5 Het is Van Geelen geoorloofd om de levering in delen te doen plaats vinden.

3.6 De wederpartij is verplicht de gehuurde, dan wel gekochte, zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.

3.7 Indien de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit de wederpartij niet van de verplichting tot afname.

3.8 De verhuurde, dan wel de gekochte, zaken worden geacht in een goede staat, althans geschikt voor het doel waarvoor de zaken worden gehuurd dan wel worden gekocht, te zijn geleverd door de wederpartij, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.

3.9 De wederpartij dient ervoor in te staan dat de overeengekomen plaats van levering of retourhalen goed bereikbaar, vrij van obstakels en droog en schoon is. Wanneer de levering of het retourhalen wordt vertraagd dan wel onmogelijk wordt gemaakt doordat de wederpartij ter zake in gebreke blijft, zullen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door haar dienen te worden vergoed.

 

Artikel 4. Huurprijs, koopprijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Bij wijziging van de overeenkomst of meerwerk in het kader van de overeenkomst is Van Geelen gerechtigd alle daaruit voortvloeiende kosten aan de de wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij zal deze kosten, mits redelijk opgesteld, voldoen.

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt het transport en de levering van de zaken naar de overeengekomen plaats binnen Nederland voor rekening van Van Geelen en levering en transport buiten Nederland voor rekening van de wederpartij.

4.4 Van Geelen is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform verstrekte prijsopgave.

4.5 Kosten welke door beursgebouwen e.d. worden gevorderd voor transport en andere diensten op haar eigen terrein komen voor rekening van de wederpartij en zullen zonder vooroverleg aan haar worden doorberekend.

4.6 De huurprijs van zaken van Van Geelen is gebaseerd op een huurperiode van 2 à 10 dagen. Indien de gehuurde zaken na 10 dagen of later dan een specifiek afgesproken datum, derhalve te laat, worden geretourneerd, wordt de wederpartij aan Van Geelen de brutohuurprijs per dag verschuldigd plus een opslag van 25%. De brutohuurprijs per dag bedraagt de brutohuurprijs uit de catalogus gedeeld door twee. Vanaf het moment dat de gehuurde zaken te laat worden teruggebracht, vervallen automatisch eventueel van toepassing zijnde kortingen.
Indien is overeengekomen dat Van Geelen de gehuurde zaken ophaalt bij de wederpartij, en indien, ten gevolge van een omstandigheid die redelijkerwijs voor rekening en risico dient te komen van de wederpartij, Van Geelen niet in de mogelijkheid verkeert om de gehuurde zaken mee te nemen, dan geldt eveneens dat over de periode dat de gehuurde zaken te laat zijn ingeleverd de brutohuurprijs per dag zonder korting verschuldigd, te verhogen met een opslag van 25%.

 

Artikel 5. Betalingen

5.1 Alle facturen zullen door de wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij in verzuim en is hij – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – vanaf de datum van verzuim een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor volle maand wordt gerekend. Indien echter de wettelijke rente hoger is dan 1 % per maand dan is de wederpartij deze hogere wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Van Geelen is immer gerechtigd van de wederpartij een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en tot dat moment de nakoming van haar eigen verplichtingen op te schorten. Indien de wederpartij weigert de verlangde zekerheid te verschaffen, is Van Geelen gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Van Geelen op vergoeding van alle geleden schade, waaronder begrepen winstderving.

5.4 Indien de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt dan is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, verschuldigd 25 % buitengerechtelijke incassokosten, vermeerderd met € 25,00 incassokosten

5.5 De door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en de buitengerechtelijke kosten, ook al vermeldt de wederpartij bij de betaling een andere bestemming.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Door Van Geelen verhuurde zaken blijven vanzelfsprekend haar eigendom. Tevens blijven de door Van Geelen middels een koopovereenkomst overgedragen zaken haar eigendom, zolang de wederpartij niet heeft voldaan aan al hetgeen de wederpartij in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de wederpartij te vorderen heeft, met inbegrip van rente en kosten.

6.2 Van Geelen is te allen tijde bevoegd een beroep te doen op haar eigendomsvoorbehoud en haar eigendommen tot zich te nemen, indien de wederpartij niet tijdig betaalt, dan wel anderszins in gebreke blijft om aan haar verplichtingen te voldoen.

6.3 De wederpartij is, zolang het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust, niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te belenen, te verhuren of een pandrecht op de zaken te vestigen. De wederpartij is derhalve niet gerechtigd enig zekerheidsrecht aan derden te verstrekken, ten aanzien van gehuurde zaken, dan wel gekochte zaken, waarvan nog niet de gehele koopprijs, en eventueel de rente en buitengerechtelijke, is voldaan.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid wederpartij

7.1 De gehuurde zaken komen na aflevering tot het moment dat deze feitelijk weer in het bezit zijn van Van Geelen voor rekening en risico van de wederpartij.

7.2 De wederpartij is gedurende deze periode aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde zaken.

7.3 Eventuele schade aan de gehuurde zaken wegens vermissing, diefstal of beschadiging zal door de wederpartij worden vergoed tegen de vervangingswaarde. De wederpartij dient haar risico hiertoe voor eigen rekening afdoende te verzekeren.

7.4 De wederpartij vrijwaart Van Geelen van alle aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode.

7.5 De gehuurde zaken mogen uitsluitend en alleen worden gebruikt voor het doel waartoe zij bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn bestemd. Bij ander gebruik heeft Van Geelen het recht de overeenkomst met de wederpartij onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te beëindigen en de zaken terug te nemen.

7.6 Aansprakelijkheid in de zin van dit artikel ontslaat de wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van de overeengekomen huurprijs.

 

Artikel 8. Klachten en garantie

8.1 Van Geelen levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert Van Geelen de deugdelijkheid van de door Van Geelen geleverde zaken, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.

8.2 De wederpartij kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Van Geelen ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.

8.3 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft Van Geelen te zijner keuze garantie in de zin dat Van Geelen slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren. Leveringen van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid gelden niet als tekortkomingen.

8.4 Indien een gebrek aan het afgeleverde ontstaat tijdens de huurperiode, zal Van Geelen zich inspannen om dit gebrek te herstellen, doch slechts voor zover dit redelijkerwijs van haar gevergd kan worden en het gebrek buiten schuld van de wederpartij is ontstaan.

8.5 Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gehuurde goederen vindt plaats voor rekening en risico van Van Geelen en steeds eerst na toestemming van Van Geelen.

8.6 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

8.7 Indien de wederpartij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij Van Geelen niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid Van Geelen

9.1 De aansprakelijkheid van Van Geelen is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8. omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Van Geelen of van diens ondergeschikten.

9.2 Van Geelen is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan voorwerpen die door de wederpartij zijn achtergelaten in kasten, vitrines, bureaus en in andere gehuurde zaken.

9.3 Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op Van Geelen als enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

9.4 Indien vast is komen te staan dat Van Geelen aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van tweemaal het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Van Geelen verschuldigd was.

9.5 Van Geelen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij dan wel van derden.

9.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door Van Geelen zijn ingeschakeld.

9.7 Van Geelen is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

 

Artikel 10. Annulering en ontbinding

10.1 De wederpartij is gerechtigd om een opdracht tot huur en verhuur te annuleren, indien dit tenminste 3 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn schriftelijk is medegedeeld en mits de gehuurde zaken niet reeds op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. Bij een dergelijke annulering is Van Geelen gerechtigd kosten in rekening te brengen van maximaal 5 % van de totale huurprijs aangevuld met de werkelijk gemaakte kosten.

10.2 Indien de wederpartij de opdracht tot huur en verhuur tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn heeft geannuleerd, doch de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd, is de wederpartij 50% van de totale huurprijs verschuldigd aan Van Geelen, onverminderd het recht van Van Geelen om vergoeding van de werkelijke schade en verdere kosten te vorderen.

10.3 Onverminderd het hiervoor in deze voorwaarden bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of door toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.4 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Van Geelen hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

Artikel 11. Beëindiging

11.1 De overeenkomst tot huur en verhuur eindigt als de huurtermijn is verstreken. De wederpartij is verplicht de zaken op deugdelijke wijze terug te geven op de plaats van aflevering, na kennisgeving omtrent het tijdstip van teruggave.

11.2 Gehuurde zaken dienen binnen 24 uur na verstrijken van de huurtermijn weer in het bezit van Van Geelen te zijn.

11.3 Indien na beëindiging van de huurperiode de zaken niet door Van Geelen in ontvangst kunnen worden genomen, is de wederpartij verplicht de goederen per omgaande franco te retourneren.

 

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

12.2 Elk geschil tussen Van Geelen en de wederpartij, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Van Geelen, ongeacht diens bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Getekend te Maarssen, 29 juni 2012
A.A. Vis